Witaj na naszej stronie

Statut szkoły i Punktowy system oceniania zachowania

STATUT GIMNAZJUM W WODZINIE PRYWATNYM

statut.docx

 

 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Programu Wychowawczego Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

3. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

 

 II.              OCENA ZACHOWANIA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ  W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o honor i tradycje szkoły,
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej
 4. oraz dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 

III.            USTALENIA OGÓLNE:

 

 1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami punktowego oceniania zachowania uczniów na pierwszym zebraniu.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest dokonywanie wpisów do dziennika lub zeszytu uwag i pochwał na bieżąco.
 3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów, opinii nauczycieli i pracowników szkoły, samooceny ucznia oraz oceny klasy. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od ilości uzyskanych punktów.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA


 1. Zapewniając uczniowi możliwość weryfikowania swoich zachowań Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym opracowało punktowy system zachowania ucznia.
 2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co równe jest ocenie poprawnej z zachowania.
 3. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie jak również punkty ujemne. Szczegółowy podział punktów w tabelce poniżej. Punkty oznaczone gwiazdką ‘* przyznawane są raz w semestrze.
 4. Wychowawca informuje uczniów o ilości punktów raz w miesiącu na godzinie wychowawczej, natomiast rodziców informuje na każdym zebraniu.
 5. Samoocenę uczniów punktuje się w następujący sposób: wzorowe +15p, bardzo dobre +10p, dobre +5p, poprawne 0 p, nieodpowiednie -5p, naganne -10p.
 6. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali punktowej:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

250 i więcej pkt.

249 – 200 pkt.

199 – 151 pkt.

150 – 100 pkt.

99 – 50 pkt.

49 – 0 pkt.

 1. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.
 2. W przypadku drastycznych wykroczeń (kradzież, naruszanie norm prawnych) można wystawić ocenę naganną.
 3. Nauczyciele co miesiąc wystawiają uczniom oceny z zachowania.
 4. Uczniowie co miesiąc dokonują samooceny.
 5. Ocena semestralna i roczna zachowania składa się z:
 • samooceny ucznia – 10% wartości,
 • oceny klasy – 10% wartości,
 • oceny z punktów – 20% wartości,
 • oceny wychowawcy – 30% wartości,
 • oceny nauczycieli – 30% wartości.
 • wzorowej, jeśli uzyskał 20 punktów ujemnych,
 • bardzo dobrej, jeśli uzyskał 40 punktów ujemnych,
 • dobrej, jeśli uzyskał 60 punktów ujemnych,
 • poprawnej, jeśli uzyskał 80 punktów ujemnych,
 • nieodpowiedniej, jeśli uzyskał 100 punktów ujemnych.
 1. Uczeń nie może otrzymać oceny:
 1. Ocenę zachowania wystawia się w oparciu o ustalone kryteria ogólne zawarte w Statucie Szkoły:

 

10.1. Ocena wzorowa

Uczeń:

1) Wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole.

2)  Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

3) Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie  Szkoły.

4)  Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.

5) Wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz.

6) Samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.

7) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe.

8)  Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.

10) Dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia.

11) Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie.

12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do naśladowania.

13) W pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji.

14) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie  innych.

15)  Dba o piękno mowy ojczystej.

16)  Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

   17) Bardzo aktywnie uczestniczył w projekcie edukacyjnym

10.2. Ocena bardzo dobra

Uczeń:

1) Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

2) Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.

3) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.

5) Bierze udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, uczestniczy  w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych

6) Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.

7) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe.

8) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.

10) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

11) Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie.

12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.

13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje  w grupie.

14) Dba o piękno mowy ojczystej.

15) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

16) Aktywnie uczestniczył w projekcie edukacyjnym

Aby otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą, uczeń powinien spełnić zdecydowaną większość z wymienionych kryteriów.

10.3. Ocena dobra

Uczeń:

1) Dba o honor i tradycje szkoły, zazwyczaj kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

2) Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.

3) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.

4) Często bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły

5)Przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności  oraz rozwijania swoich zainteresowań.

6) Zazwyczaj jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez

nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe.

7) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

8) Systematyczne uczęszcza do szkoły, stara się nie spóźniać.

9) Ma nie więcej niż 6 godzin bez usprawiedliwienia i 3 spóźnienia

10) Unika konfliktów i kłótni.

11) Przestrzega zasad zachowania podczas przerw.

12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.

13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje  w grupie.

14) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

15) Uczestniczył w projekcie edukacyjnym

10.4. Ocena poprawna

Uczeń:

1) Stara się dbać o honor i tradycje szkoły.

2) Nie zawsze ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły.

3) Przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych.

4) Bierze udział w życiu klasy.

5) Rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych.

6) Przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić wiedzę  i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania.

7) Poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki.

8) Stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień.

10) W przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia szkodę lub  w inny sposób ją rekompensuje.

11) Nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami.

12) Zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.

13) Nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła.

14) Nie zawsze angażuje się w prace grupowe.

15) Zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.

16) Podporządkowuje się zaleceniom dyrektora, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego oraz przepisom Statutu Szkoły.

17) Sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób.

18) Stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu.

19) Stara się unikać zachowań agresywnych.

20) Uczestniczył w projekcie edukacyjnym, ale nie wykazywał aktywności

10.5. Ocena nieodpowiednia

Uczeń:

1)  Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.

2)  Nie dba o honor i tradycje szkoły.

3)  Nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych.

4)  Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

5)  Często nie przygotowuje się do zajęć szkolnych.

6)  Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

7)  Zazwyczaj nie wypełnia powierzonych mu obowiązków.

8)  Sporadycznie uważa na lekcjach, często przeszkadza innym podczas zajęć.

9)  Niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.

10) Ma ponad 10 uwag z powodu niewłaściwego zachowania.

11) Ma ponad 20 godzin nieobecnych bez usprawiedliwienia.

12) Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób.

13) Nie reaguje na przejawy krzywdy i zła.

14) Swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy.

15) Nie przejawia szacunku i tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.

16) Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego.

17) Łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią..

18) Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły.

19) Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.

20) Przejawia agresję słowną i fizyczną.

21) Niechętnie uczestniczył w projekcie edukacyjnym                                                    

10.6. Ocena naganna

Uczeń:

1) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły

2) Odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły.

3) Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

4) Nie przygotowuje się do zajęć szkolnych.

6) Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

7) Lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków.

8) Świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.

9) Ma ponad 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

10) Notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób.

11) Uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz lekceważąc polecenia nauczycieli.

12) Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania.

13) Drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.

14) Przejawia brak szacunku wobec innych osób.

15) Często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem.

16) Przejawia agresję słowną i fizyczną.

17) Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak tez przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły.

18) Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.

19) Dopuszcza się kradzieży, zastraszania, wandalizmu.

20) Stosuje substancje psychoaktywne (papierosy, alkohol, narkotyki)

21) Nie uczestniczył w projekcie edukacyjnym

Uczeń może otrzymać ocenę nieodpowiednią lub naganną, jeżeli jego zachowanie obejmuje nawet jedno z wymienionych kryteriów.

V. PUNKTY DODATNIE

L.p.

Kryteria

Ilość Punktów

 

1.

Udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach pozaszkolnych na szczeblu:

- szkolnym

- powiatowym

- rejonowym, gminnym

- wojewódzkim

- finalista

- laureat

Uczeń otrzymuje punkty po zakończeniu ostatniego etapu olimpiady, punkty wpisane są przez organizatora.

 

5

10

20

30

50

70

2.

Udział w konkursie wewnątrzszkolnym:

- I miejsce

- II miejsce

- III miejsce

3

10

7

5

3.

Udział w zawodach sportowych:

- rozgrywki międzyklasowe

- etap powiatowy

- etap rejonowy

- etap wojewódzki

- zajęcie miejsca I / II / III (w etapie wojewódzkim)

 

5

10

20

30

20 / 15 / 10

4.

Udział w rajdach organizowanych przez HARC, CIT oraz Szkolne Koła PTSM.

10

5.

Funkcja w szkole

Max 20*

6.

Funkcja w klasie

Max 10*

7.

Reagowanie na niewłaściwe zachowania na terenie szkoły, przystanku, w autobusie

10

8.

Pomoc w przygotowaniu imprezy lub  uroczystości szkolnej

5

9.

Udział w imprezach szkolnych

10

10.

Praca na rzecz klasy (wykonanie gazetki klasowej, wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego, organizowanie imprez klasowych)

3

11.

Praca na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć

Max 20

12.

Pomoc kolegom w nauce w czasie wolnym od zajęć (odbywająca się pod okiem nauczyciela)

5

13.

Aktywne uczestnictwo w życiu środowiska (udokumentowane)

15

14.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (za każde kółko)

5*

15.

Aktywna działalność w organizacjach na rzecz szkoły (PCK, Wolontariat, Samorząd Uczniowski, Poczet Sztandarowy)

15*

16.

Udział we wszelkiego rodzaju akcjach organizowanych w szkole (zbiórka puszek, korków, makulatury itp.) Przyniesienie ustalonej ilości zbieranych materiałów

Max 30

17.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca i nauczyciele)

max. 15*

18.

Wzorowa frekwencja – 100%

20*

19.

Brak uwag w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszycie uwag i pochwał

20*

20.

Pełnienie funkcji stałych dyżurnych wynikających z pracy SU

15*

21.

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Max 30*

 

VI. PUNKTY UJEMNE

L.p.

Kryteria

Ilość punktów

 

1.

Ucieczka z lekcji (grupowo lub indywidualnie - za każdą lekcję)

-5

2.

Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę)

-1

3.

Spóźnienie na lekcję (za każde)

-10

4.

Brak obuwia zmiennego

-5

5.

Nieestetyczny wygląd (fryzura, farbowane włosy, makijaż, kolczyki) (raz w miesiącu)

-5 za każde zauważone

6.

Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw

-10

 

Wychodzenie z budynku  szkoły w czasie przerw

- 5

8.

Używanie telefonów/ brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji

-5

9.

Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu grającego na lekcjach, niewłaściwe wykorzystanie aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer na lekcjach bez zgody nauczyciela

-30

10.

Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywania obraźliwych tekstów na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów

-50

11.

Przeszkadzanie na lekcji

-5

12.

Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, kolegów, koleżanek, pracowników szkoły

-15

13.

Kłamstwo

-10

14.

Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły (w autobusie, na przystanku)

-15

15.

Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej oraz poza szkoła w trakcie wyjść do kina, teatru, na piesze wycieczki

-15

16.

Udział w bójce

-30

17.

Bierny udział w bójce

-15

18.

Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego

-25 max

19.

Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy)

-5

20.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela w trakcie zajęć, na przerwach, podczas imprez i wyjazdów

-10

21.

Zaczepki słowne, wyzwiska, ubliżanie innym, przeklinanie, znęcanie psychiczne

-50 max

22.

Zastraszanie, grożenie, wymuszanie, przemoc

-50 max

23.

Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów niebezpiecznych.

-15

24.

Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, narkotyków na terenie szkoły.

-50

25.

Podrobienie podpisu na zwolnieniach lub usprawiedliwieniach.

-10

26.

Wejście w konflikt z prawem

-50

27.

Kradzież na terenie szkoły

-50

28.

Wyłudzanie pieniędzy na terenie szkoły

-50

29.

Nierespektowanie zarządzeń dyrektora szkoły 

-10

30.

Fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cząstkowej oceny z zachowania)

-50

31.

Zachowanie skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu

-30

32.

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

-10

33.

Sytuacje nieprzewidziane

-20 max

34.

Nieterminowe oddanie książek do biblioteki

-10

 

Samorząd Uczniowski: