Witaj na naszej stronie::12.12.2018 - SPOTKANIE Z RODZICAMI::17.12.2018 - WIGILIA SZKOLNA

Projekty i innowacje - rozwój aktywności uczniów

Rok szkolny 2017/2018

 

  Tradycyjny sad - projekt edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Projekt edukacyjny "Szkoła daję szansę uczniom w gminie Tuszyn"

 

Projekt edukacyjny realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty;

 

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projektem zostaną objęte następujące szkoły: SP nr 1 w Tuszynie, SP nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

 

W ramach projektu bezpłatnie zorganizowane zostały:

 

I Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjoterapeutyczna oraz Szkolny Ośrodek Kariery

 

II Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: 

 

 • język angielski
 • przyroda/nauki matematyczno-przyrodnicze/przyrodniczo-eksperymentalne
 • zajęcia komputerowe/ICT/innowacyjne zastosowanie informatyki
 • zajęcia dotyczące poszukiwania talentów dla ucznia
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
 • koło ortograficzne
 • koło kulturalno-teatralne
 • koło teatralno-filmowe
 • klub miłośników książki
 • koło historyczne
 • historia i tradycje regionalne
 • koło informatyczne
 • koło polonistyczne
 • przedsiębiorczość
 • biologia

 

III Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język rosyjski
 • język niemiecki
 • przyroda
 • informatyka

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY BYŁ PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Innowacja pedagogiczna "Aktywni dla środowiska"


Innowacja pedagogiczna  „Aktywni dla środowiska” ma na celu zaktywizowanie  uczniów klasy I- III gimnazjum do działań proekologicznych i prozdrowotnych  na terenie szkoły jak również  w środowisku lokalnym.. Poprzez spotkania z  ciekawymi ludźmi, prelekcje, imprezy ekologiczne, selektywne zbiórki odpadów  oraz zabawy i  gry dydaktyczne z małymi dziećmi, zadaniem młodzieży gimnazjalnej   jest uwrażliwienie społeczności na piękno, które  zaowocuje w przyszłości poczuciem odpowiedzialności społeczeństwa za stan środowiska naturalnego. Dzięki wprowadzeniu innowacji nastąpi  podniesienie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Tuszyn w zakresie prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym  i elektronicznym  oraz  zorganizowanie zbiórki tego sprzętu na terenie szkoły. Zadania realizowane będą od 15 października 2014 roku do 15 czerwca 2015 roku .

Cele innowacji:

 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.
 2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno środowiska przyrodniczego.
 3. Wypracowanie odpowiedzialnych, aktywnych postaw młodzieży w celu ochrony środowiska przyrodniczego.
 4. Kształtowanie wartości etycznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
 5. Kształtowanie przekonania o konieczności dbałości o środowisko
 6. Uświadomienie o konieczności segregowania odpadów.

 Spodziewane efekty:

 • zmiana nawyków (oszczędzanie energii, segregacja odpadów, postawa szacunku wobec przyrody)
 • kształtowanie ducha przedsiębiorczości (poszukiwanie nowych dróg rozwiązań, poszukiwanie sojuszników)
 • pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • wzrost świadomości ekologicznej uczniów,
 • dostrzeganie konieczności ochrony środowiska naturalnego,
 • dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 • krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska,
 • ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia,
 • dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu,
 • umiejętność analizowania i interpretowania wyników obserwacji
 • zwiększenie samodzielności i samorealizacji uczniów,
 • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania,
 • aktywne spędzanie  wolnego czasu,
 • wzmocnienie i usprawnienie działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów,
 • doznanie nowych życiowych doświadczeń,
 • promocja szkoły w środowisku.

 

  Program edukacji ekologicznej "Zielona porcja energii"


W Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowany jest program edukacji ekologicznej pod nazwą „Zielona porcja energii”. Program realizowany jest przy współudziale  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Termin rozpoczęcia realizacji programu – 01.10.2014 r.

Termin zakończenia realizacji programu – 20.06.2015r.

Całkowita wartość zadania wynosi – 9970,00 zł., w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szkoła uzyskała –  8973,00 zł. Wkład własny gminy wynosi – 997,00 zł.

Program „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” pod nazwą „Zielona porcja energii” ma na celu kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, poznawanie konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii, kształcenie umiejętności korzystania z zasobów przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku w wyniku działalności człowieka  oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska poprzez udział: w wycieczkach, konkursach, akcjach ekologicznych, spotkaniach i zajęciach z ciekawymi ludźmi

W ramach programu przewidziano do realizacji następujące zadania:

Zaplanowano 3 wycieczki:

 • Wycieczka do Bełchatowa. Zwiedzanie największej w Polsce  kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, poznanie procesu technologicznego produkcji energii elektrycznej. Zwiedzanie strefy wiatrakowej wytwarzającej energię odnawialną, poznanie zagadnień  związanych z rekultywacją  terenów górniczych: Bełchatów, Góra Kamieńsk, Słok.
 • Wycieczka do Kłodawy – Uniejowa. Zwiedzanie Kopalni Soli, Kaplicy Św. Kingi, gorące źródła  wód geotermalnych.
 • Wycieczka do Porąbki Żar: zwiedzanie Elektrowni Szczytowo- Pompowej, pobyt w Leśnym Parku  Niespodzianek w Ustroniu.

       Konkursy:

 • Makieta – „Ekologiczna mapa gminy” – konkurs techniczny polegający na wykonaniu makiety gminy Tuszyn z umieszczeniem na niej punktów odnawialnych źródeł energii, punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz najważniejszych obiektów charakterystycznych dla danej miejscowości w gminie.
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Ochrona przyrody w Polsce”.
 • Konkurs na fotoreportaż pt. „Korzyści płynące z zastosowania odnawialnych źródeł energii”, polegający na przygotowaniu fotoreportażu z pobytu w gospodarstwie, w którym występują odnawialne źródła energii.
 • Konkurs poezji ekologicznej pt. „Ziemia – nasze wspólne dobro”.
 • Konkurs literacki pt. „Z ekologią za pan brat”, który polega na napisaniu pracy z zastosowaniem technologii informacyjnej.
 • Konkurs matematyczny pt. „Drugie życie elektrośmieci” – test zawierający treści z zakresu gospodarki odpadami.

      Pomoce dydaktyczne:

 • Film DVD „Odnawialne źródła energii dla rolnictwa.

      Inne działania zaplanowane w programie:

 • Prowadzenie zajęć z podstawy programowej lekcji chemii, fizyki, biologii.
 • Spotkanie z przedstawicielami Firmy  „Eko-Perfekt” z Piotrkowa Trybunalskiego.
 • Spotkanie z przedstawicielami Firmy Bizmex” z Kruszowa.
 • Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”.
 • Akcja ekologiczna „Dzień Ziemi”.
 • Dzień Elektrośmieci i innych odpadów – Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Przekazanie zebranych odpadów odpowiednim firmom.
 • Prezentacja najpiękniejszej poezji ekologicznej oraz zorganizowanie wystawy najciekawszych  prac plastyczno- technicznych .

 
          Kształtowanie postawy proekologicznej uczniów jest od wielu lat jednym z głównych zadań edukacyjnych szkoły. Poprzez aktywny kontakt z przyrodą kształtowane są  postawy proekologiczne uczniów. Organizowanie zajęć w terenie stwarza okazje do bezpośredniego poznawania środowiska przyrodniczego, umacniania więzi z przyrodą, zaspokajania podstawowych potrzeb: ruchu, poszukiwania, doświadczania. Kontakt z przyrodą wywołuje u młodzieży żywe i silne uczucie, gotowość do poznawania jej, ochrony i uczestnictwa w jej życiu. Zaś poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie uczą się odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

W Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym odbył się program z dziedziny Edukacja Ekologiczna pt. „Moja wymarzona ekopracownia”. W ramach projektu utworzeno nowoczesną pracownię biologiczną. Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI otrzymaliśmy dotację na wyposażenie ekopracowni:

 

I. Zakres prac remontowych  wykonanych w pracowni:

 

 • Adaptacja instalacji elektrycznej

 

II. Zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

 

 • Walizka eko-badacza- 1 sztuka
 • Pakiet do badania azotanów w wodzie i glebie- 1 sztuka
 • Komplet zlewek- 1 sztuka
 • Pipeta - 6 sztuk
 • Sączki – 2 sztuki
 • Szalka Petriego- 6 sztuk
 • Trójnóg – 6 sztuk
 • Szkiełko zegarkowe- 1 sztuka
 • Okulary ochronne- 10 sztuk
 • Palnik alkoholowy- 6 sztuk
 • Zestaw odczynników chemicznych: chlorek żelaza, octan ołowiu, chlorek cyny, jodek potasu, siarczan glinu
 • Paski wskaźnikowe- 1 komplet
 • Zestaw do badania gleby- 1 zestaw
 • Kompas- 5 sztuk
 • Mapa topograficzna- 1 sztuka
 • Tablica dydaktyczna „Piramida żywności” – 1 sztuka

 

 III. Zakup sprzętu audio- video, komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego:

 

 • aparat fotograficzny- 1 sztuka
 • urządzenie wielofunkcyjne-1 sztuka
 • komputer dla nauczyciela-1 sztuka
 • zestaw: tablica interaktywna z oprogramowaniem-1 sztuka
 • projektor z uchwytem- 1 sztuka
 • wizualizer- 1 sztuka

 

IV. Wyposażenie pracowni:

 

 • żaluzje – 3 sztuki
 • krzesło dla ucznia- 18 sztuk
 • gabloty wiszące na pomoce- 2 sztuki
 • stół z blatem kwasoodpornym

 

 

 

Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwoliły na przeprowadzanie eksperymentów ekologiczno – przyrodniczych w małych grupach lub indywidualnie oraz przyczyniły się do rozwijania zainteresowań uczniów z  przedmiotów związanych z ekologią.